تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک(مهندس حسین صالح آبادی)

  بنام خدا

  دستورالعمل هاي ايمني كاربا ليفتراك

  كليات :

        1.      فقط افراد آموزش ديده ومجاز با ليفتراك كار كنند.

        2.      رعايت قوانين ترافيكي ونشانه هاي خطر الزاميست.

   3. هرگز ليفتراك را موقعي كه روشن است ويا ترمز دستي آن درگير نيست ترك نكنيد.

   4. هنگام رانندگي با ليفتراك از انجام كارهاي متفرقه جهت جلب توجه يا شوخي پرهيز كنيد.

   5. هنگام رانندگي با ليفتراك سرعت مجاز را رعايت نمائيد.(سرعت مجاز،سرعتي است كه اپراتور بتواند بطريق ايمن ليفتراك را كنترل نمايد.)

   6. در تقاطع راهها، ميدانها، سرازيرها،سربالائيها،ناهمواريهاويا سطوح لغزنده ومناطقي كه بار انباشته شده است به آرامي حركت نمائيد.

   7. از استحكام سطوحي كه ليفتراك قرار است روي آن حركت نمايد اطمينان حاصل نمائيد.

        8.      كار با ليفتراك بايستي در مسيرهاي تعيين شده باشد.

        9.      محلهاي عبور ليفتراك راتميز نمائيد.

   10. هنگاميكه ليفتراك در حال حركت است هرگز اقدام به پياده وسوار شدن نكنيد.

   11. بدقت از ليفتراك بالا وپايين برويد واز دستگيره هاي مربوطه استفاده كنيد.

      12.   هرگز اقدام به پريدن از روي ليفتراك نكنيد.

      13.   دستگيره ها وچرخهاي ليفتراك را از مواد لغزنده پاك كنيد.

   14. قبل از حركت ليفتراك از صحت كار ترمز، بوق ،روشنايي و قسمت بالابر اطمينان حاصل كنيد.

   15. به افراد اجازه سوار شدن روي تيغه ها يا قرارگرفتن درزير تيغه ها را ندهيد.

   16. سوار نمودن ساير افراد بر روي ليفتراك تحت هر شرايط ممنوع ميباشد.

      17.   با دقت مسير حركت خود را نگاه كنيد.

      18.   هنگام حركت دربهاي كابين را باز نگذاريد.

   19. هنگام كار با ليفتراك جهت آگاهي افراد پياده و يا وسايل نقليه وياليفتراكهاي ديگر آژير خطر را بصدا در آوريد.

   

  ايمني درحمل بار :

   

        1.      از ميزان ظرفيت بار ليفتراگ آگاه شويد.

   2. وزن قسمتهاي الحاقي به ليفتراك جهت حمل بار نيز بايد قسمتي از ظرفيت بار ليفتراك تلقي گردد.

   3. هميشه به مقدار بار روي زمين وفواصل آزاد اطراف وبالاي آنهاتوجه كنيد.

   4. درمحلهايي كه بارهايي با ارتفاع زياد چيده شده است از ليفتراك مسقف استفاده كنيد.

        5.      بار را از نظر ارتفاع ،عرض ، پهنا واستحكام كنترل كنيد.

   6. هنگام عبور از كناره ها،يا بالا بردن باروهمچنين در حين نزديك شدن به افراد پياده بوق را به صدا در آوريد.

   7. هرگز به خود وافراد ديگراجازه قرار گرفتن در زير تيغه ها مخصوصا در وضعيتي كه بار روي آنها قرار گرفته را ندهيد.

        8.      وضعيت بار روي دو تيغه ليفتراك بايستي يكسان باشد.

        9.      بالا بردن بار بايستي به آرامي انجام شود.

      10.   روش بلند نمودن هر بار بسته به نوع آن دارد.

   11. بار بايد روي پالت يا بست مناسب قرارداشته باشد.يا روي بلوكهاي چوبي كه داراي شيار كافي جهت فرو بردن تيغه ها در زير بار،باشد.

      12.   تيغه ها ومركز باربايد بصورت قرينه در دو طرف محور ليفتراك قرار داشته باشد.

      13.   حمل بار با يك تيغه ممنوع است.

      14.   ليفتراك را درست بطرف بار هدايت كنيد وفاصله مناسب از بار توقف كنيد.

      15.   ارتفاع بار جهت ديد اپراتور بايستي درنظر گرفته شود.

      16.   قبل از چرخش ليفتراك تيغه ها را آهسته پايين بياوريد.

      17.   هنگام چرخش روي سطوح شيب دار كاملا احتياط ودقت نمائيد.

      18.   هنگام بارگيري ازروي تريلرها و واگنها ازعدم حركت آنها مطمئن شويد.

      19.   در شرايط ناپايدارويا وجود بار زياد ليفتراك نبايست حركت كند.

      20.   هنگام برداشتن يا گذاشتن بار كمترين حد انحراف (كج شدن) دكل الزاميست.

      21.   هنگاميكه باليفتراك باري حمل نميشود تيغه ها را پايين نگه داريد.

      22.   اگر ليفتراك مسقف نيست استفاده از كلاه ايمني الزاميست.

      23.   در هنگام حركت هرگز بار رابالا وپايين نكنيد.

      24.   هنگام قراردادن بار در مجاورت مولد هاي گرمايي، اتصالات الكتريكي، لوله ها يا تجهيزات خطرناك، نهايت دقت را بنمائيد.

   

   

   

  پارك نمودن ليفتراك :

   

  1.پارك ليفتراك فقط در مناطق معلوم شده از قبل مجاز ميباشد.

  2.جهت پارك ليفتراك :

  ü بعداز توقف ابتدا تيغه ها را پايين آورده وسپس دكل را به سمت جلو كج كنيد تا تيغه ها با زمين تماس برقرار نمايد.

  ü   ترمز دستي را درگير كنيد.

  ü   موتور را خاموش، سوئيچ راروي off و آنرا خارج كنيد.

  ü باتوجه به شيب زمين جلوي چرخ مانع فلزي مناسب قرار دهيد.

   

   

  هشدارها :

   

        1.      قبل از كج شدن، ليفتراك را كاملا متوقف كنيد.

        2.      سرعت ليفتراك بسته به ميزان بار وشيب مسير است.

   3. هنگام طي مسافتهاي كوتاه حداكثر سرعت مجاز هشت كيلومتر برساعت ميباشد.

   4. در صورتيكه روي محل سوئيچ استارت يا فرمان ليفتراك تابلوي هشداردهنده از قبيل كارنكنيد نصب شده باشد كاربري ليفتراك ممنوع است.

   5. آزمايش ترمز هاي ليفتراك بايستي روي سطحي با شيب 15 درصد آنهم با بار انجام شود.

   6. ارائه گزارش نواقص ومعايب ليفتراك در هر نوبت كاري جهت انجام تعميرات واطلاع همكار بعدي بعهده اپراتور همان شيفت ميباشد.

        7.      كار با ليفتراك تازماني كه آماده نباشد ممنوع است.

   8. قبل از حركت ليفتراك، اطراف رانگاه كنيد وسپس به آرامي حركت نمائيد.

   9. يك اپراتور بايستي قبل از كار كردن با ليفتراك، آنرا مورد بازرسي قرار دهد.

   10. ازپوشيدن البسه گشاد (مخصوصا آستينها ودم پاها) وجواهرآلات هنگام كار با ليفتراك خودداري كنيد.

   11. استفاده از تجهيزات ايمني فردي متناسب با شرايط كاري ودستگاه الزاميست.

   12. در صورت عملكرد غلط از سوي اپراتور احتمال كج شدن ليفتراك وجود دارد. درصورت كج شدن ليفتراك رعايت موارد ذيل ميتواند نجات دهنده جان شما باشد :

  ü    همواره كمربند ايمني را ببنديد.

  ü هرگز اقدام به پريدن از ليفتراك نكيند. كابين ليفتراك طوري طراحي گرديده تا داخل آن مكان امني براي شما باشد.

  ü فرمان را محكم نگه داريد و پاها را محكم واستوار به كف كابين تكيه دهيد وبا تمام توان خود را در مركز كابين حفظ نمائيد.

  ü چنانچه از قبل اجسام اضافي را از كابين خارج نكرده باشيد، آنها ميتوانند در اين هنگام به شما آسيب برسانند. بنابراين هرگز خطر نكنيد..

   

   

   

  ايمني در تعميرات ونگهداري :

   

   1. انجام كارهاي تعميراتي روي ليفتراك فقط بايستي توسط افراد ذيصلاح انجام شود.

   2. هنگام انجام كار تعميراتي برروي ليفتراك كليه مقررات مربوط به پارك ليفتراك را رعايت كنيد.

        3. درحين جابجايي صفحات پوششي ليفتراك كمال دقت را بكنيد.

   4. جهت بلند نمودن اجزا با وزن بيش از 25 كيلوگرم از جرثقيل استفاده كنيد.

   5. از ابزار مناسب وسالم در حين انجام كار تعميراتي استفاده كنيد. 

        6. قبل از انجام كار تعميراتي قفل باتري ليفتراك را جدا كنيد.

   7. روي باتري ومحل سوئيچ استارت برچسب اخطار به كار نيندازيد نصب كنيد.

   8. مراقب باشيد هنگام جابجايي كابلها آسيب نبينند. در صورت آسيب تعويض آنها ضروري است.

        9. كار جوشكاري فقط بايستي توسط افراد ماهر انجام شود.

   10. بدليل فشار بالاي سيستمهاي هوا، روغن يا آب، عدم اتصال صحيح بعضي از قسمتهاي مربوط به سيستمهاي مذكور سبب خروج مواد با فشار ميگردد.

   11. هنگام استفاده از هواي فشرده جهت تميز نمودن از نقاب صورت وحداقل از عينك ايمني استفاده كنيد.

   12. هنگام كاركردن ليفتراك مبادرت به تنظيم سيستمهاي آن نكنيد.

      13.   تنظيمها وتعميرات ليفتراك بدون اجازه انجام نشود.

   14. وقتي در قسمت زير يا اطراف حمل كننده بار، كار انجام ميشود جهت حفظ دكل وقسمت بالابرنده از نگهدارنده مناسب استفاده گردد.

   15. هرگز به افراد اجازه عبور يا ايستادن زير قسمت بلند كننده دكل يا قسمتهاي مربوط به آن را ندهيد.

      16.   همه قسمتهاي در حال حركت را تميز نگه دارديد.

   17. اشياء يا ابزار از تيغه هاي فن درحال حركت دور نگه داشته شود.

      18.   بازرسي اززنجيرهاي بالاي غلطك ليفتراك ضروري است.

   19. بازرسي جهت اطمينان از اينكه پينهاي حلقه زنجير، انبساط طولي وسوراخ شدگي نداشته باشند.

   20. اگر پين حلقه انبساط طولي داشته باشد بدليل اينكه ازطرف ديگر باحلقه اتصال دارد احتمال شكستگي آن از  داخل سوراخ وجود دارد.

      21.   شكسته شدن زنجيرها ميتواند سبب صدمه به فرد شود.

   22. پين هاي نگه دارنده وقتي با قدرت ضزبه ميخورند ميتوانند به سمت خارج پرتاب شده وبه افراد آسيب برسانند.

   23.  وقتي به يك پين نگه دارنده ضربه ميزنيد جهت جلوگيري از آسيب چشمهاي خود از عينك حفاظتي استفاده نمائيد.

   24.  در درجه حرارت مربوط به عملكرد دستگاه، سيستم خنك كننده موتور وهمه خطوط گرم كننده موتور كه شامل آب گرم يا بخارات است، تحت فشار ميباشند. هرگونه تماس با قسمتهاي فوق ميتواند سبب سوختگيهاي جدي گردد.

   25. ازتماس پوست وچشمها با محلول باتري هاي الكتريكي بدليل خاصيت اسيدي جلوگيري كنيد.

   26. ناپايداري يا معيوب بودن سوخت، روغن ليفتراك وخطوط هيدروليكي، لوله ها وشيلنگها ميتوانند علت آتش سوزي باشند. خطوط با فشار بالا بايستي بدون خم بوده ويا ضربه نخورده باشند ويا آنهايي كه داراي خم يا نقصي هستند، نصب نشوند. بازرسي خطوط، لوله ها وشيلنگها بدقت انجام شود.

   27. نشت بخار روغن از روزنه هاي كوچك در سرعت بالا سبب ميشود كه انسداد شيلنگ مشخص نباشد.

   28. سوختها، اغلب روغنها وبعضي تركيب كننده هاي سيستم خنك كننده قابل اشتعال هستند.

   29. هنگام سوخت گيري ويا در منطقه ويژه سوخت گيري سيگار نكشيد.

   30. سوخت گيري ليفتراكها بايد فقط در مناطقي كه ايمن طراحي شده انجام گيرد.

   31. مخزن سوخت را بطور كامل پرنكنيد.هنگاميكه سوخت گرم شده وجريان آن افزايش مي يابد، منبسط گرديده كه اين مي تواند خطر آتش سوزي را بهمراه داشته باشد.

   32. در محلهاي شارژ باتري ويا جاهائيكه مواد قابل اشتعال ذخيره ميگردد سيگار نكشيد.

   33. كنترل روزانه كابلها از نظراستحكام محل اتصال ويا معيوب بودن ضروريست.

   34. قبل از كار با ليفتراك در صورتيكه كابلها نياز به تعمير ويا تعويض دارد اينكار راانجام دهيد.

   35. همه پارچه هاي روغني يا مواد قابل اشتعال ديگر را در يك محل ايمن ومحفوظ جمع آوري كنيد.

   36. از جوشكاري يا برشكاري روي لوله ها يا شيلنگهاي حاوي سيالات قابل اشتعال خودداري كنيد.

   37. قبل از جوشكاري يا برشكاري، قسمتهاي فوق را با حلال غير قابل اشتعال شستشو دهيد.

   38. روي بالابرهاي جمع كننده جوشكاري يا سوراخكاري ننماويد، بدليل اينكه جمع كننده تحت فشار ميباشد.

      39.   در خطوط تحت فشار بالا ايجاد خميدگي يا ضربه نكنيد.

   40. تعمير لوله ها يا شيلنگهاي روغن وسوخت معيوب، بدليل اينكه نشتها ميتواند عامل آتش سوزي باشد ممنوع است.

   41. سپرهاييكه اجزاء گرم شده را از اسپري سوخت يا روغن در طول يك خط حفاظت ميكنند بايد بطور صحيح نصب شوند.

   42. پاك نمودن همه مواد قابل اشتعال مانند سوخت، روغن ومواد ديگر قبل از تجمع برروي ليفتراك الزاميست.

   

   

  مواردي درخصوص ليفتراك هاي گازسوز:

   

   1. ليفتراكهايي كه ازسوخت گاز مايع استفاده ميكنند بايد فقط در محلهاي طراحي شده سوخت گيري نمايند.

   2. فقط افراد آموزش ديده بايد مخازن گاز مايع را پر يا تعويض نمايند.

   3. افرادي كه مشغول پر نمودن مخازن گاز مايع هستند بايد از لباس حفاظتي داراي حفاظ صورت با آستين هاي بلند ودستكش هاي كوتاه استفاده نمايند.

   4. سوخت گيري يا جمع آوري مخازن گاز مايع ليفتراكها در زير زمينها يا محلهاي بسته شده انجام نشود.

   5. خاموش نمودن موتور وپياده شدن از ليفتراك هنگام سوخت گيري ضروريست.

   6. ليفتراك را حتي براي مدت زمان كوتاه در مجاورت مولد هاي گرمايي قوي مانند فرها وكوره ها قرار ندهيد. گرما سبب افزايش فشار سوخت ودر نتيجه عمل نمودن شير اطمينان ميگردد.

   7. وقتي ليفتراك با سوخت گازمايع در محلي پارك شده ويا براي مدت طولاني در داخل محلي قرارميگيرد بايد شير سرويس روي مخزن بسته شود.

        8. شيرهاي مخازن خالي بايد در حالت بسته باشد.

   9. بازرسي از مخازن گاز مايع از نظر آسيب هاي بدنه وگرفتگي مجاري داراي فشار امري ضروريست.

   10. مخازن داراي نقص بايد جهت تعمير به مراكز معتبر منتقل گردند.

      11.   هنگام جابجايي مخازن نهايت دقت واحتياط بايد اعمال گردد.

   12. مخازن گاز نبايد در معرض سقوط، پرتاب ويا چرخش قرار گيرد ويا روي زمين كشيده شوند.

   13. مخازن گاز يا اتصالات مربوطه نبايد در معرض ضربه قرار بگيرد.

   14. مخزن گاز بايد از نظر استحكام در محل نصب كنترل شود. لقي مخزن ميتواند عاملي جهت پيدايش نشتي باشد.

      15.   هرگز با ليفتراكي كه از نظر نشتي كنترل نگرديده كار نكنيد.

   16. بواسطه شعله نشت يابي نكنيد. بهترين روش استفاده از دستگاه گاز سنج است كه در اختيار مسئول ايمني است. در صورت عدم دسترسي استفاده از محلول آب وصابون توصيه ميشود.

   17. قبل از انجام كار تعميراتي برروي ليفتراك از بسته بودن شير مخزن گاز اطمينان حاصل كنيد. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                          

   

   

   

   

   


  این مطلب تا کنون 76 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 25 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55475
 • تعداد مطالب :158202
 • بازدید امروز :107047
 • بازدید داخلی :6095
 • کاربران حاضر :114
 • رباتهای جستجوگر:329
 • همه حاضرین :443